حتی خودش ...

حتی خودش ... از وبسایت تنهایی ... دریافت و به همراه لینک مستقیم مطلب در سایت مرجع نمایش داده شده است. خواهشمندیم در صورتیکه مطالب منتشر شده دارای محتوای نامناسب و یا مجرماه میباشد بر روی گزینه حذف کلیک نمائید.

نتیجه تصویری برای پسرانه غم

ﺧﯿﻠـــــﯽ ﻭﻗﺘﻪ ﺩﯾﮕﻪ ﺍﻭﻥ ﻧﯿﺴﺖ !!

ﺑﺮﺍﺵ ﺣــــﺮﻑﺑﺰﻧﻢ

ﺑﺎ ﺫﻭﻕ ﺍﺯ ﺍﺗﻔﺎﻗــــــﺎﯼ ﺭﻭﺯﻡ ﺑـــــﺮﺍﺵ ﺑﮕﻢ

ﺍﻭﻧﻢ ﻫﯽ ﺑﻬﻢ ﺑﮕﻪ ﺍﯼ ﺟـــــــــﻮﻧﻢ !

ﺧﯿﻠﯽ ﻭﻗﺘﻪ ﺩﯾﮕﻪ ﺷﺒــــــــﺎ ﭼﺸﻤﻢ ﺑﻪﮔﻮﺷﯿﻢ ﻧﯿﺴﺖ

ﮐﻪ ﺍﺯﺵ ﺍس ام اس ﺑﯿﺎﺩ ﺗﺎ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﯼ ﮐﻞ
ﺧﻮﺷﯿـــــــﺎﯼ ﺩﻧﯿﺎﻡ ﺫﻭﻕ ﮐﻨﻢ ...
ﺧﯿﻠﯽ ﻭﻗﺘﻪ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﻪﻫﺮﮐﺴﯽ ﻣﯿﺮﺳﻢ ﺑﺎ
ﯾﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﺷﺎﺩﯼ ﺍﺯﺵ ﺗﻌﺮﯾﻒﻧﻤﯿﮑﻨﻢ ..
ﺍﻣـــﺎ ﺩﯾﮕﻢ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺗﻨﻬﺎﯾﯿﻤﻮ ﺑﺎ ﮐﺴـﯽﻗﺴـﻤﺖ ﮐﻨﻢ

ﺩﯾﮕﻪ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺍﻭﻥ ﻧﻤﯿـﺸﻪ

ﺣﺘـﯽﺧـﻮﺩﺵ!!!


اطلاعات

  • منبع:
  • مطالب مشابه: حتی خودش ...
  • کلمات کلیدی: ﺩﯾﮕﻪ ,ﻭﻗﺘﻪ ,ﻭﻗﺘﻪ ﺩﯾﮕﻪ ,ﺧﯿﻠﯽ ﻭﻗﺘﻪ